Požární bezpečnost staveb

Projekce
- posouzení projektové dokumentace z hlediska požární bezpečnosti staveb
- vypracování „požárně bezpečnostního řešení stavby“ včetně zajištění kladného stanoviska hasičského záchranného sboru

Provozní dokumentace požární ochrany
- požární poplachové směrnice
- požární evakuační plány
- požární řády
- začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí
- vnitřní organizační směrnice požární ochrany

Školení a odborná příprava v oblasti požární ochrany
- vypracování metodického pokynu
- školení zaměstnanců
- školení vedoucích pracovníků
- odborná příprava preventistů požární ochrany
- odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
- vydávání příslušných osvědčení

 
     
 

Projektová činnost

- Návrhy, studie
- Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
- Projektová dokumentace realizační
- Dokumentace skutečného provedení stavby

- pozemní stavby
- bytové a rodinné domy
- občanská vybavenost
- průmyslové stavby
- inženýrské sítě

- Rekonstrukce

- Profese

 
     
 

Inženýrská činnost

- Kompletní činnost od výběru pozemku přes územní a stavební řízení, kolaudaci, po zápis dokončené stavby do KN
- Stavební dozor